PENGHULU MUKIM SUNGAI MANIK

PENGERUSI MPKK KAMPUNG PERMATANG SUNGAI MANIK

PENGERUSI MPKK SUNGAI LAMPAM KIRI

PENGERUSI MPKK KAMPUNG SUNGAI KERWIN

PENGERUSI MPKK SUNGAI TUNGKU                        

PENGERUSI MPKK SUNGAI LAMPAM UTARA

PENGERUSI MPKK SUNGAI MANIK LAMA KIRI

PENGERUSI SUNGAI LAMPAM KANAN

PENGERUSI MPKK SUNGAI MANIK LAMA KANAN

PENGERUSI KAMPUNG CHIKUS

MOHD JAMILY BIN RAMNA

HASSAN BIN MOHD DAHALAN

SULAIMAN BIN LEBAI DIN

ROSLE BIN BUSRAN

ABD RAHMAN SIDEK BIN KASIM     

DAMANHURI BIN IBRAHIM

ZAKARIA BIN AHMAD

JAMALUDIN BIN AHMAD

HISAMUDDIN ALI

ISMAIL BIN BUYONG


Akan dikemaskini kemudian.